Cele studiów

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów.

Tematyka studiów dostosowana jest do oczekiwań służb mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstw reprezentujących sektor zbrojeniowy, energetyczny, transportowy i branżę ICT. Autorski program stworzony przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT wspólnie z ekspertami w dziedzinie zarządzania – doświadczonymi praktykami, gwarantuje najwyższą jakość kształcenia z wykorzystaniem interaktywnych form nauczania opierających się na analizie studiów przypadku, ćwiczeniach, warsztatach i konwersatoriach. Interdyscyplinarny program łączy wszystkie kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu  oraz wysokiej pozycji zawodowej.

Uczestnicy studiów MBA podczas pracy w grupach zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i technologii, poznają m.in. aspekty finansowe oraz prawne – zdobędą kompetencje „miękkie” i „twarde”, których właściwa konfiguracja decyduje o sukcesie zawodowym menedżera. Studia skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zarządcze w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich tematyka pozwala poszerzyć perspektywy zarówno osobom zajmującym się tymi zagadnieniami na co dzień jak i pomóc w rozwoju kariery osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową w bezpieczeństwie wewnętrznym i obronie narodowej.

Krótka charakterystyka nadawanej kwalifikacji

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności menedżerskie w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zakres problemowy studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Studia podyplomowe MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzania projektami, programami i portfelami,
 • specyfiki marketingu w sektorze publicznym,
 • umiejętności komunikowania w organizacjach obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • kreowania społecznej odpowiedzialność biznesu,
 • tworzenia strategii współpracy w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • zarządzanie dużymi organizacjami,
 • technik i narzędzi podejmowania decyzji,
 • wprowadzania zmian i zarządzania transformacją,
 • zarządzania łańcuchami dostaw,
 • wyzwań współczesnego terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa narodowego,
 • zasad i warunków certyfikacji przemysłu obronnego,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • przywództwa i bycia liderem (leadership),
 • przygotowania i prowadzenia negocjacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • realizacji audytu i kontroli wewnętrznej,
 • tworzenia mechanizmów zarządzania jakością i Lean Management,
 • zarządzania ryzykiem i ciągłością działania,
 • zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie organizacji,
 • podstaw prawa dla kadry zarządzającej,
 • organizacji zamówień publicznych w sektorze zbrojeniowym,
 • prawa własności intelektualnej,
 • przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom w organizacji,
 • identyfikowania i funkcjonowania elementów systemu obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • politycznych, społecznych i prawnych aspektów cyberprzestrzeni,
 • polityki obronnej i rynku uzbrojenia,
 • historii, struktury i działania NATO,
 • Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej,
 • prowadzenia kontroli i nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność w zakresie obronności,
 • wyzwań związanych z funkcjonowaniem gospodarki cyfrowej
 • wykorzystania dużych zbiorów danych (Big Data) w zarządzaniu organizacjami,
 • zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
 • zastosowania nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Na podstawie założeń organizacyjno-programowych absolwent studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego po zrealizowaniu treści programu powinien osiągnąć następujące efekty uczenia się:

Wiedza:

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna ekonomiczne, zarządcze, prawne, społeczne, psychologiczne i technologiczne uwarunkowania pracy osoby odpowiedzialnej za obronę narodową i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zna zagrożenia dla prowadzenia organizacji i biznesu wynikające ze specyfiki współczesnej gospodarki oraz wyzwania związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Posiada wiedzę z zakresu obowiązujących norm i przepisów prawnych wpływających na organizację obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna w pogłębionym zakresie wzorce zachowania interesariuszy w relacji z technologiami i procesami realizowanymi w celu zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Rozumie wpływ relacji interpersonalnych na pracę menedżera w obszarze obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna podstawowe wyzwania i trendy rozwojowe w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna i rozumie podstawowe zagrożenia dla obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego i metody przeciwdziałania im
 • Ma wiedzę pozwalającą diagnozować i rozwiązywać rutynowe oraz trudne problemy organizacyjne z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna i rozumie metodyki prowadzenia prac badawczych i projektowych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Umiejętności:

 • Potrafi zebrać i analizować informacje rynkowe i ogólnodostępne dotyczące nowoczesnych rozwiązań zarządczych i innowacyjnych technologii do zastosowania w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę do efektywnego zarządzania zespołem oraz całą organizacją
 • Umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizację projektów, programów i portfeli
 • Potrafi zaprojektować zmianę organizacyjną z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w szczególności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi dokonać holistycznej oceny wpływu otoczenia na procesy biznesowe w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem wykorzystania dobrych praktyk zarządczych i technologii oraz podejmować decyzje z tego zakresu
 • Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem i negocjować, wykorzystując poznane media, techniki i narzędzia i dostosowując je do specyfiki działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi wykorzystywać w praktyce podstawowe technologie i narzędzia w celu zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi kierować przedsięwzięciami w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach, analizować i prawidłowo oceniać zarządzanie organizacją w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi zdobywać wiedzę z różnych źródeł, aktualizować ją oraz prezentować i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne:

 • Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej, posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach koordynując prace zespołu
 • Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie zapewniania obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Jest gotów do wymagania przestrzegania zasad etycznego przywództwa i społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Krytycznie podchodzi do realizacji zadań, w sposób świadomy je analizuje i wyraża własne opinie
 • Potrafi stworzyć warunki do osiągnięcia sukcesu w zespole, odpowiednio określić priorytety nadawane konkretnym zadaniom dla poszczególnych członków zespołu

Opis zakładanych efektów uczenia się

Wiedza:

 • Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna ekonomiczne, zarządcze, prawne, społeczne, psychologiczne i technologiczne uwarunkowania pracy osoby odpowiedzialnej za obronę narodową i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zna zagrożenia dla prowadzenia organizacji i biznesu wynikające ze specyfiki współczesnej gospodarki oraz wyzwania związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Posiada wiedzę z zakresu obowiązujących norm i przepisów prawnych wpływających na organizację obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna w pogłębionym zakresie wzorce zachowania interesariuszy w relacji z technologiami i procesami realizowanymi w celu zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Rozumie wpływ relacji interpersonalnych na pracę menedżera w obszarze obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna podstawowe wyzwania i trendy rozwojowe w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna i rozumie podstawowe zagrożenia dla obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego i metody przeciwdziałania im
 • Ma wiedzę pozwalającą diagnozować i rozwiązywać rutynowe oraz trudne problemy organizacyjne z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zna i rozumie metodyki prowadzenia prac badawczych i projektowych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Umiejętności:

 • Potrafi zebrać i analizować informacje rynkowe i ogólnodostępne dotyczące nowoczesnych rozwiązań zarządczych i innowacyjnych technologii do zastosowania w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę do efektywnego zarządzania zespołem oraz całą organizacją
 • Umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizację projektów, programów i portfeli
 • Potrafi zaprojektować zmianę organizacyjną z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w szczególności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi dokonać holistycznej oceny wpływu otoczenia na procesy biznesowe w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem wykorzystania dobrych praktyk zarządczych i technologii oraz podejmować decyzje z tego zakresu
 • Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem i negocjować, wykorzystując poznane media, techniki i narzędzia i dostosowując je do specyfiki działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi wykorzystywać w praktyce podstawowe technologie i narzędzia w celu zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi kierować przedsięwzięciami w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach, analizować i prawidłowo oceniać zarządzanie organizacją w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Potrafi zdobywać wiedzę z różnych źródeł, aktualizować ją oraz prezentować i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne:

 • Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej, posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach koordynując prace zespołu
 • Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie zapewniania obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Jest gotów do wymagania przestrzegania zasad etycznego przywództwa i społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Krytycznie podchodzi do realizacji zadań, w sposób świadomy je analizuje i wyraża własne opinie
 • Potrafi stworzyć warunki do osiągnięcia sukcesu w zespole, odpowiednio określić priorytety nadawane konkretnym zadaniom dla poszczególnych członków zespołu

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego jest posiadanie kwalifikacji na poziomie minimum pierwszego stopnia studiów wyższych. Do rejestracji zapraszamy w systemie IRK.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń oraz weryfikacji kompetencji w zakresie posiadanego wykształcenia.

Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry i mają charakter niestacjonarny. Prowadzone są w formie tzw. zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

Program studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach 36 przedmiotów oraz seminarium dyplomowego. Zajęcia realizowane są w formie wykładów i seminarium.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów lub uzyskanie wymaganych zaliczeń w ramach poszczególnych przedmiotów, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.