LISTA PRZEDMIOTÓW

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELAMI
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
MARKETING W SEKTORZE PUBLICZNYM
KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJACH OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
STRATEGIE WSPÓŁPRACY W OBRONIE NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM
RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZARZĄDZANIE DUŻYMI ORGANIZACJAMI
PODEJMOWANIE DECYZJI
WPROWADZANIE ZMIAN I ZARZĄDZANIE TRANSFORMACJĄ
TERRORYZM WSPÓŁCZESNY A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
CERTYFIKACJA PRZEMYSŁU OBRONNEGO
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
PRZYWÓDZTWO
NEGOCJACJE
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
WORK-LIFE BALANCE, WYPALENIE ZAWODOWE
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I LEAN MANAGEMENT
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA
ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE W BEZPIECZEŃSTWIE
PODSTAWY PRAWA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE ZBROJENIOWYM
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM W ORGANIZACJI
ELEMENTY SYSTEMU OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
POLITYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZESTRZENI
POLITYKA OBRONNA I PLANOWANIE ROZWOJU SPRZĘTU WOJSKOWEGO
NATO - HISTORIA- STRUKTURA - DZIAŁANIE
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UNII EUROPEJSKIEJ
KONTROLA I NADZÓR NAD PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OBRONNOŚCI
GOSPODARKA CYFROWA
BIG DATA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI
NOWE TECHNOLOGIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SEMINARIUM DYPLOMOWE
PRACA KOŃCOWA I EGZAMIN KOŃCOWY